DC-80X80X25mm散热风扇-2
分类: 日本风扇  发布时间: 2016-01-07 23:02 

DC-80X80X25mm散热风扇-2
DC轴流风扇 80~89mm
因其静音・高性能设计获得高度可靠性
是利用直流电源驱动工作,在风机轴方向上出风的螺旋叶片风扇产品。尺寸为80˜89mm的风扇。

型号

电压

电流
A

电压
V

输入
W

最大风量
m3/min

最大静压
(Pa)

尺寸mm

特性

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-12TH]

滑环型

DC

0.09 -

1210.813.8

1.08 -

0.9 -

25 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-12TG]

滑环型

DC

0.13 -

1210.813.8

1.56 -

1.05 -

33 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-12TU]

滑环型

DC

0.19 -

1210.813.8

2.28 -

1.19 -

44 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-12TS5]

滑环型

DC

0.04 -

1210.813.8

0.48 -

0.6 -

13 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-12TS4]

滑环型

DC

0.06 -

1210.813.8

0.72 -

0.74 -

18 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-12TS3]

滑环型

DC

0.08 -

1210.813.8

0.96 -

0.84 -

22 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-12TS2]

滑环型

DC

0.11 -

1210.813.8

1.32 -

0.97 -

28 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-12TS1]

滑环型

DC

0.16 -

1210.813.8

1.92 -

1.12 -

38 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-24TH]

滑环型

DC

0.07 -

2410.827.6

1.68 -

0.9 -

25 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-24TG]

滑环型

DC

0.09 -

2410.827.6

2.16 -

1.05 -

33 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-24TU]

滑环型

DC

0.13 -

2410.827.6

3.12 -

1.19 -

44 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-24TS2]

滑环型

DC

0.08 -

2410.827.6

1.92 -

0.97 -

28 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

D08K
[D08K-24TS1]

滑环型

DC

0.1 -

2410.827.6

2.4 -

1.12 -

38 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

T80T-A7
[T80T12MMA7-5*]

高性能风扇(UltraFlo 系列)

DC

0.09 -

12713.8

1.08 -

0.71 -

18.5 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

T80T-A7
[T80T12MHA7-5*]

高性能风扇(UltraFlo 系列)

DC

0.1 -

12713.8

1.2 -

0.82 -

24 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

T80T-A7
[T80T12MGA7-5*]

高性能风扇(UltraFlo 系列)

DC

0.14 -

12713.8

1.68 -

0.97 -

31.8 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

T80T-A7
[T80T12MUA7-5*]

高性能风扇(UltraFlo 系列)

DC

0.19 -

12713.8

2.28 -

1.13 -

41.3 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

T80T-A7
[T80T12MS1A7-5*]

高性能风扇(UltraFlo 系列)

DC

0.3 -

12713.8

3.6 -

1.37 -

57.9 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

T80T-A7
[T80T12MS11A7-5*]

高性能风扇(UltraFlo 系列)

DC

0.36 -

12713.8

4.32 -

1.62 -

79.5 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应

DC轴流风扇 8089mm

T80T-A7
[T80T24MHA7-5*]

高性能风扇(UltraFlo 系列)

DC

0.05 -

2420.427.6

1.2 -

0.82 -

24 -

80
×80
×25

 • 低噪音
 • 低振动
 • 节能
 • 环保性能
 • 静音性
 • RoHs对应